Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kämmenkehrän (Y-2226174-6) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 26.2.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Kämmenkehrä

Laura Parviainen

Rantalantie 144, 35240 Ristakallio

puh.0443026333

kammenkehra@gmail.com

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laura Parviainen

kammenkehra@gmail.com

044 3026333

  1. Rekisterin nimi

 Kämmenkehrän asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on koulutettuja hierojia velvoittava lainsäädäntö.

 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja säilyttää lain vaatimat henkilötiedot.

Nettiajanvarauksen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja käytetään ajanvarauksen vahvistamiseen ja tarvittaessa yhteydenpitoon asiakkaaseen. Palveluntarjoaja Vello Solutions Oy huolehtii tällöin yhteystietojen turvallisesta säilyttämisestä, eikä niitä anneta kolmansien osapuolien käyttöön. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Koulutettuna hierojana minulla on velvollisuus säilyttää tietoja lain velvoittama aika.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

 Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä ja asiakastapaamisissa.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Koulutettuna hierojana minulla on velvollisuus luovuttaa tietoja viranomaisille niin pyydettäessä, tästä ilmoitetaan aina asiakkaalle.

 Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).